• Nieruchomości Prawnik Warszawa
  "CAŁY ŚWIAT USUWA SIĘ
  Z DROGI CZŁOWIEKOWI
  KTÓRY WIE DOKĄD ZMIERZA"
  Steve Jobs
 • Nieruchomości Prawnik Lublin
  "JEŚLI ISTNIEJE SPOSÓB
  BY ZROBIĆ COŚ LEPIEJ...
  ZNAJDĘ GO"
  Thomas A. Edison
  Prawnik Warszawa

Odwołanie od decyzji ZUS - od czego zacząć?


odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń społecznych to instytucja państwowa zajmująca się tematyką z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce o charakterze publicznoprawnym. Dla ubezpieczonych oraz płatników składek decyzje tego organu często bywają zaskakujące. Niekoniecznie zgadzamy się z wydaną decyzją, dlatego zawsze każdy z nas ma prawo do wszczęcia postępowania odwoławczego.

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Przy pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych codziennie wielu z nas ubiega się o załatwienie różnego typu zobowiązań. Zasiłek chorobowy, macierzyński, pogrzebowy czy rehabilitacyjny to jedne z wielu świadczeń o które wnioskujemy. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że otrzymujemy decyzję negatywną, z której jesteśmy niezadowoleni. Mimo wszystko od każdej decyzji, którą wydał ZUS można się odwołać.

Wniosek o odwołanie od decyzji ZUS można złożyć niezależnie od powodu. To czy powodem jest sam fakt niezadowolenia nieprzyznania świadczenia czy też jego wysokość nie stoi na przeszkodzie by przeciwstawiać się niekorzystnym dla nas decyzjom. Odwołanie może nas uchronić przed następstwami błędnie lub nieprzychylnie wydawanych decyzji.

Wymogi formalne

Podstawą prawną, która reguluje kwestię odwołań do ZUS jest Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeks postępowania cywilnego. Aby odwołanie było poprawne w swojej treści powinno zawierać między innymi: dane osobowe i adres osoby, która składa odwołanie, datę, oznaczanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie uzasadnienia zarzutów i wniosków oraz podpis. Odwołanie można złożyć oczywiście poprzez ustanowionego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.

Gdzie złożyć odwołanie?

Wniosek o odwołanie od decyzji należy wnieść do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Następnie ZUS przekazuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego bądź okręgowego. Odwołanie od decyzji ZUS jest rozpatrywane przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby odwołującej. Zawsze dokładne dane właściwego sądu są podane w pouczeniu, w treści decyzji.

Odwołanie można skierować do ZUS na piśmie lub ustnie, osobiście w oddziale. Jest również możliwość wniesienia odwołania ustnie do protokołu bezpośrednio do właściwego sądu. Wtedy sąd przekazuje odwołanie do ZUS, do oddziału, który wydał decyzję lub nadaje bieg odwołaniu, żądając jednocześnie akt sprawy, pod warunkiem, że jest właściwy do rozpoznania sprawy.

dokumenty potrzebne do odwołania decyzji ZUS

Termin i koszty

Odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść w ustawowo przyjętym terminie. Wynosi on miesiąc od dnia otrzymania decyzji. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza jednak sytuację, na wniesienie odwołania po wymaganym terminie, jeśli jego przekroczenie nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn od nas niezależnych.

Wyjątek stanowi także sytuacja, gdy ZUS nie wyda decyzji w ciągu dwóch miesięcy, od dnia złożenia roszczenia o jej wydanie. W takiej sytuacji mamy prawo wnieść odwołanie w każdym czasie po upływie tego terminu.

Co do zasady, z korzyścią dla odwołującego wszczęcie postępowania odwoławczego wobec ZUS, jest zwolnione od wszelkich kosztów i opłat sądowych.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak samo jak osoba odwołująca, zobowiązany jest rozpatrzyć ponownie sprawę w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania. Jeśli uzna odwołanie za zasadne, to ma możliwość dokonania zmiany wcześniej wydanej decyzji lub jej uchylenia. Jednoznacznie oznacza to, że sprawa nie posiada dalszego biegu.

Jeśli jednak ZUS uzna, że odwołanie jest bezzasadne, to ma za zadanie w ciągu 30 dni przekazać je do sądu. Sąd w pierwszej kolejności sprawdza odwołanie pod względem formalnym. W przypadku ewentualnych braków czy uchybień wzywa do ich uzupełnienia. Następnie powiadamia obie strony postępowania odwoławczego, czyli ZUS i osobę składającą roszczenie o terminie rozpraw, wydanych postanowieniach czy czynnościach, które podejmuje w związku z Twoim odwołaniem.

Rozpoznanie sprawy przez sąd kończy się wydaniem odpowiedniego wyroku. Sąd może zmienić zaskarżoną decyzję w części lub w całości, albo uznać odwołanie za bezpodstawne, czyli je oddalić. Jeżeli w dalszym ciągu, decyzja wydana przez sąd nie jest satysfakcjonująca masz prawo złożyć apelację.

Apelację należy wnieść do sądu, który wydał wyrok, rozpatruje ją sąd II instancji. Termin na wniesienie apelacji wynosi 2 tygodnie, a liczy się go od dnia doręczenia stronie odwołującej wyroku wraz z uzasadnieniem.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że jeśli skarżący sam nie zażądał uzasadnienia w czasie 7 dni od ogłoszenia sentencji wyroku, to termin na wniesienie apelacji zaczyna biec od dnia, w którym minął czas do żądania uzasadnienia.Podsumowując, faktyczny termin na wniesienie apelacji, odwołując się od wyroku I instancji wynosi nie więcej niż 3 tygodnie, od czasu ogłoszenia sentencji wyroku.

Gdy niezmiennie w dalszym ciągu, wyrok wydany przez sąd apelacyjny nie zadowala Cię w pełni, ostatnią szansą na odwołanie się od decyzji ZUS jest skarga kasacyjna, którą składa się do Sądu Najwyższego. Wyrok sądu apelacyjnego uznaje się za prawomocny dopiero w chwili upływu terminu, który był przewidziany na wniesienie skargi kasacyjnej.

Termin dwóch miesięcy od momentu doręczenia stronie odwołującej orzeczenia wraz z uzasadnieniem to czas, w którym należy wnieść skargę kasacyjną. Ponadto kasację może wnieść jedynie ustanowiony przez nas pełnomocnik, który jest adwokatem lub radcą prawnym. Warto również wspomnieć, iż czynne prawo do wniesienia apelacji czy też kasacji ma również oprócz skarżącego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na mocy obowiązujących przepisów prawnych, kasację można wnieść do Sądu Najwyższego, jednak nie w każdym przypadku. Występują pewne zastrzeżenia i wyłączenia, z którymi wcześniej należy się zapoznać, w przypadku podjęcia decyzji o wniesieniu ewentualnej kasacji.

Fachowa pomoc

Ze względu na trudną specyfikę postępowania odwoławczego od decyzji ZUS, warto wesprzeć się poradą profesjonalisty. Kancelaria ProRadcy posiada bogate doświadczenie i reprezentuje również klientów przed sądem, w sprawach dotyczących odwołań od decyzji ZUS, a także w pomocy przy składaniu skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego.