• Prawnik nieruchomości Warszawa
  "CAŁY ŚWIAT USUWA SIĘ
  Z DROGI CZŁOWIEKOWI
  KTÓRY WIE DOKĄD ZMIERZA"
  Steve Jobs
 • Nieruchomości Prawnik Lublin
  "JEŚLI ISTNIEJE SPOSÓB
  BY ZROBIĆ COŚ LEPIEJ...
  ZNAJDĘ GO"
  Thomas A. Edison
  Prawnik Warszawa

Prawo nieruchomości


Kancelaria PRORADCY od lat z powodzeniem wspiera Klientów biznesowych oraz indywidualnych w procesach związanych z obrotem nieruchomościami oraz w szerokim spektrum spraw związanych z prawem nieruchomości. Nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi lub mogą być wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek etc.

Jest to niezwykle szeroka dziedzina wymagająca nie tylko rozległej wiedzy prawniczej ale i doświadczenia. Wsparcie specjalistów jest tym istotniejsze, że wartość przedmiotu tegoż obrotu jest praktycznie zawsze bardzo wysoka, a możliwość popełnienia błędu, która jest duża z uwagi na wielość i zawiłość regulacji procedut, niesie za sobą ryzyka materialnej straty Klienta.

Zgodnie z definicją nieruchomości znajdującą się w Kodeksie cywilnym, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Czego zatem dotyczy prawo nieruchomości? W szerokim pojęciu dotyczy nabywania oraz zbywania nieruchomości, czyli obrotu nimi. W jego zakres wchodzą, także sprawy związane z najmem oraz dzierżawą oraz innymi stosunkami obligacyjnymi, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część np. budynek.

Znajomość prawa nieruchomości jest kluczowa w procesie inwestycyjno- budowlanym, w postępowaniach związanych z remontami budynków, utrzymaniem zasobów mieszkaniowych bądź zarządzaniem nimi. Prawo nieruchomości obejmuje swoim zasięgiem także problematykę wywłaszczeń nieruchomości, sporów administracyjnych i postępowań sądowych, które mogą pojawić się w trakcie procesów inwestycyjnych. Obejmuje więc ono swoim zakresem wiele regulacji prawnych i instytucji prawa jak chociażby wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, eksmisje, regulacje stanu prawnego gruntów, służebności, nabycie lokalu od dewelopera etc.

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę jednakże każdy z Nas w swoim życiu wielokrotnie styka się z prawem nieruchomości. Są to sprawy wymagające niejednokrotnie konsultacji z osobą znającą nie tylko przepisy prawa ale także specyfikę rynku. Warto pamiętać o konieczności zwrócenia się do specjalisty gdyż kwestie dotyczące nieruchomości zawsze wiążą się ze znacznymi wydatkami finansowymi.

Niektórzy po raz pierwszy mają z nim styczność podpisując umowy o najem lokalu, inni kupując swoje pierwsze mieszkanie, czy budując dom. O wiele bardziej skomplikowane procedury dotyczyć będą dużych inwestycji budowlanych. Kancelaria Proradcy oferuje kompleksową obsługę podmiotów z rynku nieruchomości, począwszy od wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, administratorów oraz zarządców nieruchomości po firmy deweloperskie, budowlane, a także inwestorów prywatnych.


Porady prawne w zakresie nabywania nieruchomości

Kupno i sprzedaż, czyli krótko mówiąc obrót nieruchomościami, związany jest z konkretnymi instytucjami prawa. Budowa domu czy zakup własnego „m” , przeprowadzka, kredyt są jednymi z ważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Zdarzenia te oddziałują silnie na nasz portfel ale także i na sferę emocjonalną, co niestety bardzo często wyłącza Naszą czujność.

Ważne jest aby w tym całym zamieszaniu organizacyjnym i emocjonalnym nie pogubić się i w konsekwencji nie zaszkodzić sobie. Jeżeli dbasz o kredyt, dbasz o wystrój mieszkania zadbaj o swoje bezpieczeństwo prawne i zwróć się do profesjonalisty po pomoc przy zakupie mieszkania lub budowie domu.


Aktywne wsparcie procesów budowlano-inwestycyjnych

Każda inwestycja stanowi poważne wyzwanie pod każdym względem. Kompleksowe doradztwo prawne w każdej fazie procesu inwestycyjnego skutkuje sprawną realizacją oraz możliwością uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

Kancelaria PRORADCY, jako jednostka specjalizująca się w obsłudze firm z sektora rynku nieruchomości, świadczy od lat usługi doradztwa prawnego w obszarze procesu inwestycyjno - budowlanego, związanego z problematyką realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych, usługowych oraz mieszkalnych.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie zarówno na etapie przygotowania przedsięwzięcia, poprzez etap uzyskiwania wszelkich niezbędnych zgód administracyjnych aż do etapu wykonawczego.

Doradzamy we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z inwestycją w tym w szczególności w zakresie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto doradzamy w procedurach planistycznych zmierzających do uchwalenia (zmiany) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie legalizacji robót zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, zgłoszenia bądź wykonanych z istotnym odstępstwem od projektu budowlanego – potocznie zwane samowolą budowlaną.

Przeprowadzamy audyty stanu prawnego nieruchomości oraz sporządzamy projekty umów związanych z realizacją przedsięwzięcia (w tym mających na celu uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, ustanowienie inwestora zastępczego czy też umów o prace projektowe oraz o roboty budowlane). Dokonujemy regulacji stanu prawnego nieruchomości zarówno w trybie administracyjnym jak i cywilnoprawnym.


Doradztwo prawnika w zakresie umów dzierżawy, najmu, leasingu

Posiadanie nieruchomości to czysty zysk. Jak korzystać z niej tak aby optymalnie zarobić i nie stracić doradzą Państwu specjaliści z Kancelarii PRORADCY. Dla Nas każda sprawa jest indywidualna wobec czego przygotowujemy dla Klientów rozwiązania problemów z uwzględnieniem ich sytuacji faktycznej i oczekiwań a także regulacji prawnych oraz bogatego doświadczenia.

Przekazując nieruchomość osobie trzeciej do używania ( najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania etc.) należy pamiętać o:

 • Zabezpieczeniu swoich interesów w umowie.
 • Uwzględnieniu w umowie zapisów regulujących proces związany z opróżnieniem lokalu.
 • Uregulowaniu kwestie związanych z możliwością rozwiązania umowy.
 • Zabezpieczeniu kwestie nakładów na lokal.
 • Dokładnym opisaniu obowiązków związanych z remontami i przeglądami nieruchomości.
 • Uregulowaniu problematyki rozliczeń po wygarnięciu stosunku prawnego.
 • Terminowym dochodzeniu swoich roszczeń z uwagi na terminy przedawnienia.

Reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz w procesach sądowych

Kancelaria Proradcy z powodzeniem zajmuje się reprezentowaniem klientów w postepowaniach administracyjnych, sądowo administracyjnych oraz sporach cywilnych przed organami administracji publicznej oraz sądami wszystkich instancji. Reprezentujemy Klientów min. w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, udzielania pozwoleń na budowę, dokonywania zgłoszeń w prawie budowlanym, scalania i podziału gruntów, ustalania opłat, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawiania służebności, rozliczania nakładów po ustaniu najmu i dzierżawy, w sprawach eksmisyjnych oraz w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń od dewelopera.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa zarówno klientom biznesowym, jaki i indywidualnym. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów z rynku nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że dział ten jest podstawowym filarem naszej działalności.


WARSZAWA

02-652 Warszawa, Samochodowa 2 lok 76

kancelaria@proradcy.pl
sekretariat@proradcy.pl

tel: + 48 790 509 205
tel: + 48 22 617 18 63

LUBLIN

ul. Okopowa 20/21, 20-022 Lublin

sekretariat-lublin@proradcy.pl
tel: +48 790 509 205